ข่าวสารและกิจกรรม

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Notice)

19 กรกฎาคม 2567

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ (www.rdkaset.com) ทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ข้อมูลที่ติดต่อมายังเว็บไซต์เราทั้งหมด จะไม่ถูกเผยแพร่สู่ภายนอกโดยเด็ดขาด

 

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ส่งข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ-สกุล (Name) อายุ (Age) เพศ (Gender) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ อีเมล์ (Email Address) เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้

สำหรับนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะเว็บไซต์ของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัดเท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับต่อการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นด้วย


การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด เช่น การสมัครงาน การลงทะเบียนสัมมนา หรือการสมัครเป็นสมาชิกของบริการต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่สุจริต


การเปิดใช้งาน, การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บุคคลที่มีสิทธิ์ทราบและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ต้องเป็นพนักงานของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัดที่มีอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับพนักงานบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด จะถูกจำกัดให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของท่านบรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

ท่านได้ร้องขอและให้ความยินยอมแก่บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
การเปิดเผยเป็นหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของข้อตกลงของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด อาจทำความตกลง และ/หรือ มีข้อตกลงกับบุคคลภายนอกในการที่จะพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบธุรกรรมของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัดนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด จะว่าจ้างนิติบุคคลอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด นิติบุคคลเหล่านั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ด้วยเช่นกัน


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด อาจจะใช้อุปกรณ์ Hardware หรือ Software เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด


ระบบรักษาความปลอดภัย
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัดจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้อง ป้องกันความเสียหาย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ


การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (Browser) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่กำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ทางบริษัท อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ใช้บริการที่มีบัญชีอยู่กับบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทนั้น บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัดอาจใช้ "คุกกี้" (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง สำหรับคำขอของผู้ใช้บริการ


โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด และจะสิ้นสุดลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัดโดยใช้โปรแกรมสืบค้น (Search Engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย


การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้งด้วย


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-308-0117-8  (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)

คู่มือการจัดการสวน

ฐานข้อมูลและคู่มือต่างๆเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน อยากรู้อะไรค้นหาเลย
ดูรายละเอียด