โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน "HAPPY MONEY"

ในวันที่ 8 กันยายน 2559 อบรมพนักงานในหัวข้อ Happy Money สร้างสุขทางการเงิน ณ สำนักงานใหญ่สาขากรุงเทพฯ

เพื่อให้พนักงานสร้างความสุขทางการเงิน หมดหนี้ มีออม