ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ"ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน"

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ"ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน" โดยอาจารย์ประสาทพร กออวยชัย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร ในวันพุธที่ 17 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณเกษตรกร-นักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี