ระบบน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน

ในสภาพพื้นที่ ที่ช่วงฤดูแล้งยาวนานหรือสภาพพื้นที่ ที่มีค่าการขาดน้ำมากกว่า 3,000 มม./ปีหรือมีช่วงแล้งติดต่อกันยาวนานกว่า 4 เดือน ควรมีการให้น้ำในปริมาณ 150-200 ลิตร/ต้น/วัน ด้วยระบบน้ำหยด ระบบมินิสปริงเกอร์ หรือระบบแบบยกร่อง